IZVEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA DRUŠTVA

Dokument u MS Word formatu

ODLUKA O RAZREŠENJU I IMENOVANJU ČLANA ODBORA DIREKTORA DRUŠTVA

Dokument u MS Word formatu

ODLUKA O IZBORU I RAZRESENJU_REVIZORA

Dokument u MS Word formatu

ODLUKA O IZBORU PRED. SKUPŠTINE

Dokument u MS Word formatu

ODLUKA O USVAJANJU FIN. IZVEŠTAJA ZA 2014.

Dokument u MS Word formatu

ODLUKA O USVAJANJU GOD. IZVEŠTAJA ZA 2014.

Dokument u MS Word formatu

ODLUKA O USVAJANJU OSTV. GUBITKA

Dokument u MS Word formatu

ZAPISNIK GOD. SKUPŠTINE GEOMASINA AD

Dokument u MS Word formatu

GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA 2013. GODINU GEOMAŠINA AD

Dokument u PDF formatu