Izveštaj sa redovne Skupštine Društva održane 22.6.2018. (PDF)
Zapisnik sa redovne Skupštine Društva održane 22.6.2018. (PDF)
Odluka o usvajanju finansijskih izveštaja, izveštaja revizora i godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2017. (PDF)
Odluka o raspodeli dobiti iz 2017. (PDF)
Odluka o razrešenju direktora na sopstveni zahtev (PDF)
Odluka o imenovanju direktora (PDF)
Odluka o naknadi za rad direktora (PDF)
Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2018. (PDF)